Νέες δράσεις ΕΣΠΑ για ψηφιακή ενίσχυση επιχειρήσεων

Νέες δράσεις ΕΣΠΑ για ψηφιακή ενίσχυση επιχειρήσεων

Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Πιο αναλυτικά:

1) ΔΡΑΣΗ: ΨΗΦΙΑΚO ΒΗΜΑ

Ωφελούμενες είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Μεταποίησης – Εμπορίου (Χονδρικό – Λιανικό), Τουρισμού και Υπηρεσιών με:

Κλεισμένες δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι και 31/12/2017.
Μια τουλάχιστον επιλέξιμη δραστηριότητα κατά την υποβολή της αίτησης.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η επιδότηση είναι στο 50%. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Επιλέξιμες δαπάνες στη δράση είναι η αγορά εξοπλισμού πληροφορικής, αγορά και προμήθεια λογισμικού, η δημιουργία και αναβάθμιση ιστοσελίδων, η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας, υπηρεσίες διαφήμισης, ψηφιακής προβολής και προώθησης, κλπ.

2) ΔΡΑΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ

Ωφελούμενες είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, με:

Κλεισμένες δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι και 31/12/2017.
Μια τουλάχιστον επιλέξιμη δραστηριότητα κατά την υποβολή της αίτησης.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η επιδότηση θα είναι στο 50%. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ, ενώ ο δυνητικός δικαιούχος-επιχείρηση θα πρέπει να επιτύχει ουσιαστική αλλαγή στα ψηφιακά του χαρακτηριστικά.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Επιλέξιμες δαπάνες στη δράση είναι η αγορά εξοπλισμού πληροφορικής, αγορά και προμήθεια λογισμικού, η δημιουργία και αναβάθμιση ιστοσελίδων, η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας, υπηρεσίες διαφήμισης, ψηφιακής προβολής και προώθησης, ανάπτυξη πολιτικής ασφάλειας κλπ.